Revision 4589148f573d4af54295994bc907565603e81525

Builds

Statushttps://ci.guix.gnu.org/https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded63637119
Failed127140
Failed (dependency)2113821
Canceled2733
Unknown4799690
Return builds with these statuses.
Return builds from these build servers.
Only include derivations for this system.
Only include derivations that are build for this system.
StatusDerivationStarted atFinished at
Succeeded/gnu/store/xfly8c8y1n0qxn62h1c36bd7jfg2dhnz-mg-20180927.drv2020-01-04 17:28:23View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/75780hva3p6y5r2pqcx1bn2lcnzfiij7-json-modern-cxx-3.7.3.drv2020-01-04 01:22:49View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/17clf813dj2xja3lasy1bc6qbcrhaf7v-soundtouch-2.1.2.drv2020-01-04 01:15:11View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ifz6ab4l2969iwcz4y64vc4xcc7w3ic4-doctest-2.3.6.drv2020-01-04 01:10:15View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2dy0s5jcljavc5bas6r7z0h89j762sgw-html-xml-utils-7.8.drv2020-01-04 01:10:12View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/y5y51y3dlr1jp8r0yj6l6glrkf3n3gqk-femtolisp-0.0.0-2.ec76010.drv2020-01-04 01:09:58View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/y5y51y3dlr1jp8r0yj6l6glrkf3n3gqk-femtolisp-0.0.0-2.ec76010.drv2020-01-04 00:54:56View build on https://ci.guix.gnu.org/
Failed (dependency)/gnu/store/l24jijba357zi8r23zdjxynqmqh98nsk-lean-3.5.0.drv2020-01-04 00:51:14View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/75780hva3p6y5r2pqcx1bn2lcnzfiij7-json-modern-cxx-3.7.3.drv2020-01-04 00:30:40View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/17clf813dj2xja3lasy1bc6qbcrhaf7v-soundtouch-2.1.2.drv2020-01-04 00:23:36View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ifz6ab4l2969iwcz4y64vc4xcc7w3ic4-doctest-2.3.6.drv2020-01-04 00:23:33View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2dy0s5jcljavc5bas6r7z0h89j762sgw-html-xml-utils-7.8.drv2020-01-04 00:23:31View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/l24jijba357zi8r23zdjxynqmqh98nsk-lean-3.5.0.drv2020-01-03 22:22:28View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ihy0hi7l0hh6k17ngl9plghqph89aa3g-mojoshader-cs-20191205-1.10d0dba.drv2020-01-03 18:16:32View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2n713zvdqci674fv7ggziayikbj6fwkw-fna-19.12.01.drv2020-01-03 18:16:32View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2n713zvdqci674fv7ggziayikbj6fwkw-fna-19.12.01.drv2020-01-03 17:51:06View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ihy0hi7l0hh6k17ngl9plghqph89aa3g-mojoshader-cs-20191205-1.10d0dba.drv2020-01-03 17:50:54View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/wbj0vx3mkb9pw8l85l0g3lw47ab36a8r-python2-apsw-3.28.0-r1.drv2020-01-03 16:18:47View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Failed (dependency)/gnu/store/j3x821aqa2b45jz6vbkvkg4wga813lyi-python-apsw-3.28.0-r1.drv2020-01-03 15:05:04View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/j3x821aqa2b45jz6vbkvkg4wga813lyi-python-apsw-3.28.0-r1.drv2020-01-03 14:46:39View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/wbj0vx3mkb9pw8l85l0g3lw47ab36a8r-python2-apsw-3.28.0-r1.drv2020-01-03 14:46:39View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1dfrb4ws3c2c9hrrk9spy3mh27l6apbj-whois-5.5.4.drv2020-01-03 14:17:06View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1lwgk9cybkv0a0158c6nw3bjj2z1hm6y-protozero-1.6.8.drv2020-01-03 13:49:31View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ijl8ns0qwfc4ncbf969hwvr2xs99nd81-opari2-2.0.5.drv2020-01-03 13:46:46View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/4gs6cmy47gdbj4p9p4npvc7pki1vwcjm-musl-1.1.24.drv2020-01-03 13:46:09View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/p85rxzslnzn1wny9z6mrqlcrdr59hsxl-gloox-1.0.23.drv2020-01-03 13:36:42View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/xfly8c8y1n0qxn62h1c36bd7jfg2dhnz-mg-20180927.drv2020-01-03 13:35:06View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/p85rxzslnzn1wny9z6mrqlcrdr59hsxl-gloox-1.0.23.drv2020-01-03 13:33:34View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/4gs6cmy47gdbj4p9p4npvc7pki1vwcjm-musl-1.1.24.drv2020-01-03 13:33:34View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/fj4296z8d07dhc4wmlgkgivy4sls03qb-libxls-1.5.2.drv2020-01-03 13:33:18View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/fjh99ddlqqw9aangr0hcvh0rl8glk90z-jfs_fsck-static-1.1.15.drv2020-01-03 13:32:31View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/nw9g55wf85dnlz3n5d4a0rwaw22rh8yw-eyed3-0.8.12.drv2020-01-03 13:32:24View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/r7wxahmashy8bphr6xqkwn47ciwqciqp-fasm-1.73.21.drv2020-01-03 13:32:17View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/n49pj15jabsc2va2mg41c091j3f7j04v-jfsutils-static-1.1.15.drv2020-01-03 13:32:15View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/v4pk6yh48sq5d1symv9b5v7y5ncblbl3-beep-1.4.7.drv2020-01-03 13:32:14View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1lwgk9cybkv0a0158c6nw3bjj2z1hm6y-protozero-1.6.8.drv2020-01-03 13:24:52View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ijl8ns0qwfc4ncbf969hwvr2xs99nd81-opari2-2.0.5.drv2020-01-03 13:19:12View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1dfrb4ws3c2c9hrrk9spy3mh27l6apbj-whois-5.5.4.drv2020-01-03 13:18:47View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/fj4296z8d07dhc4wmlgkgivy4sls03qb-libxls-1.5.2.drv2020-01-03 13:18:40View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/fjh99ddlqqw9aangr0hcvh0rl8glk90z-jfs_fsck-static-1.1.15.drv2020-01-03 13:18:39View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/r7wxahmashy8bphr6xqkwn47ciwqciqp-fasm-1.73.21.drv2020-01-03 13:18:36View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/nw9g55wf85dnlz3n5d4a0rwaw22rh8yw-eyed3-0.8.12.drv2020-01-03 13:18:36View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/v4pk6yh48sq5d1symv9b5v7y5ncblbl3-beep-1.4.7.drv2020-01-03 13:18:33View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/n49pj15jabsc2va2mg41c091j3f7j04v-jfsutils-static-1.1.15.drv2020-01-03 13:16:11View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/0wd1ykybdfh55aki102dlrqimkc9b2pa-rgbds-0.3.9.drv2020-01-03 09:23:31View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/0wd1ykybdfh55aki102dlrqimkc9b2pa-rgbds-0.3.9.drv2020-01-03 09:11:27View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/kv40jxzjs319ykysdrydy0g7gd21f7dq-ibus-libhangul-1.5.3.drv2020-01-03 07:08:28View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2b3mi77mhn30qna731ivwzk4hcdvhwkc-libhangul-0.1.0.drv2020-01-03 07:07:27View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/2b3mi77mhn30qna731ivwzk4hcdvhwkc-libhangul-0.1.0.drv2020-01-03 06:40:49View build on https://ci.guix.gnu.org/
Failed (dependency)/gnu/store/yc0pb7c0c198nb68c5wha41brzvrls01-k3b-19.08.3.drv2020-01-03 05:46:09View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Failed (dependency)/gnu/store/z1bh9a5yghh1z1ib2vjymjqxz5gfkd2c-freedink-109.6.drv2020-01-03 05:46:09View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/pd3mkqp68b21mb4ixwfbaai3brr9w20l-ungoogled-chromium-wayland-78.0.3904.108-0.8f06513.drv2020-01-03 03:12:05View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/drhbpj7jwc0fhzv966p3yr63p8d65kmx-python-zstandard-0.13.0.drv2020-01-03 02:30:31View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/n22y5531487rj34bv2k0s7a91fryqhqa-terminology-1.6.0.drv2020-01-03 02:27:47View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/18a10k4k3fvbllnvv0mc02jy7hikb28b-lekha-0.2.1.drv2020-01-03 01:58:47View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1z3h2pajgq1hn5d1ibhxl3992r5fmykx-econnman-1.1.drv2020-01-03 01:58:46View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/a6mr7kx31dcarnv52jnrdyjczl9k2f4k-python2-efl-1.23.0.drv2020-01-03 01:58:42View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/xplrr850aa124aq3dqrzgqh930m8qjry-python-efl-1.23.0.drv2020-01-03 01:56:00View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/fbc7lxj3hs3vw05cj7mx8438nw9fywhw-rage-0.3.1.drv2020-01-03 01:50:03View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/nnsxl50vl55fpbil7qazv2s7jjsiq047-jami-20191101.3.67671e7.drv2020-01-03 01:48:19View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/r6c9nqrn2wj7s5ggnijdpa3p57ikmm20-libringclient-20191101.3.67671e7.drv2020-01-03 01:46:51View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/zv1byh4cnacbbilgy7x9qbggk130h8w9-pinentry-efl-1.1.0.drv2020-01-03 01:45:34View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/n384c9hhr0qsm75gjcvr4br92wi4cn2n-libring-20191101.3.67671e7.drv2020-01-03 01:45:15View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/hxzkk44skpd5wbb2x2imblp1mmabclzf-enlightenment-wayland-0.23.1.drv2020-01-03 01:40:08View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/6z43jl1dqx0s6kn1gmj7shp75wbaqbk7-ephoto-1.5.drv2020-01-03 01:38:35View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/m2g6wfbs0cr7csvmmgpnkgrsb14p38lh-evisum-0.2.6.drv2020-01-03 01:38:26View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/ys4x5km94bdiz5wvzbdl6g5xfvagz3ws-openmw-0.45.0.drv2020-01-03 01:38:22View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/y3iy76zwy92v7xvh0yl90zjgssi7zia3-enlightenment-0.23.1.drv2020-01-03 01:37:33View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Failed/gnu/store/dwj2p8g5czf2jbl8zmwsyq9hbxcqqfyg-edi-0.6.0.drv2020-01-03 01:34:54View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/xbv70zdg21my7n8n1r5svpggyniqdwc4-dbus-c++-0.9.0.drv2020-01-03 01:34:18View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/mj4slki438v2crz2mzn4csskq5pg6xri-efl-1.23.3.drv2020-01-03 01:26:09View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/x765z93d6f404yrvism062mdkf212awk-denemo-2.1.drv2020-01-03 01:17:34View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/y8cwwrb3kp751bhi1hpkrk0hbjyxgmdl-bullet-2.89.drv2020-01-03 01:15:36View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/is26kvqrw1cb3s2ig2jg35zf7j06w3rm-emacs-orgalist-1.11.drv2020-01-03 01:12:02View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/1rdq620x5azq9kijrkq22spc9akmn85m-gnome-default-applications-0.drv2020-01-03 01:11:08View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/z229aa0wv3afqxvgz42vnf3njwf7w8yv-freeciv-2.6.1.drv2020-01-03 01:10:49View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/krndbqznvwd848g2g8ahxqq1v1fi9i9f-evince-3.34.2.drv2020-01-03 01:10:01View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/491i2w6ga27p55pdz2507rqjvyw5dbpw-go-github-com-spf13-pflag-1.0.5.drv2020-01-03 01:06:31View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/aa9sxwkjj6vk84b1sqaz416k6za5f41l-freedoom-0.12.1.drv2020-01-03 01:06:17View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/wsgnrqwk1jsc0w6vnfd0qlxfsypy84mg-deutex-5.2.1.drv2020-01-03 01:05:51View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/naw7qypqzivnw5lj527x5xxrawivlh6q-xarcan-0.5.4-1.8e6ee02.drv2020-01-03 00:28:32View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/zsgs0nby9x8l45m1zwljb5fiyppcb3b2-wesnoth-server-1.14.9.drv2020-01-03 00:26:21View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/q7ccwcx46h8k5jd3jh2wq3fdx1mikvhq-warzone2100-3.2.3.drv2020-01-03 00:24:53View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Failed/gnu/store/nvi8nfkzj18i0c69cgsss55dnc9zcl6x-unknown-horizons-2019.1.drv2020-01-03 00:19:52View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/n0wwhhf4ncp1vln9jdsk4mr93y8rki5q-theorafile-0.0.0-1.404b14d.drv2020-01-02 23:59:28View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/qwdk06dy0yg9ca5blpwr5a7gm8n1xpj5-teeworlds-0.7.2.drv2020-01-02 23:58:58View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/q3qzxz3hhpsic400qaymlpn0x6h4daqh-supertux-0.6.0.drv2020-01-02 23:58:29View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/wjb0gblfr6hrs23z1hrdq4n5a22mpgqc-stepmania-5.1.0-b2.drv2020-01-02 23:57:05View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/nzbhscz1mnjh2anqzcqc6rpnqilrx39k-sway-1.2.drv2020-01-02 23:52:14View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/plsgk29l3rzizla4bv2xrypjb186nnzr-red-eclipse-1.6.0.drv2020-01-02 23:49:45View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/r8dhrwkdk0gpnqw6xskiqa32ml9fq3jx-roguebox-adventures-2.2.1.drv2020-01-02 23:47:50View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/wmmlsby3cn0xzfdvjydmyhl8wjia4nfj-renpy-7.3.5.drv2020-01-02 23:47:41View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/rr90flw8mnnrq8zx7xikwspnqcrnp69r-quakespasm-0.93.1.drv2020-01-02 23:46:12View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/xscggc2bgwspvx89bqyii0j5hls1bb2c-openclonk-8.1.drv2020-01-02 23:44:44View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/syrfqhaqynd5628h0aqsd5zdc8rgbh4h-python2-renpy-7.3.5.drv2020-01-02 23:40:41View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/zzh6zi3g60pbff6h17822z452p4v0s8l-python2-xsge-2018.02.26.drv2020-01-02 23:38:52View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/sljfbskg044qqy4qd2fr5l56cl802jdh-python2-sge-pygame-1.5.1.drv2020-01-02 23:38:08View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/w5ak9y3mn35p1hr2vjdhcv2182razk2c-openrct2-0.2.4.drv2020-01-02 23:38:04View build on https://bayfront.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/drhbpj7jwc0fhzv966p3yr63p8d65kmx-python-zstandard-0.13.0.drv2020-01-02 23:34:05View build on https://ci.guix.gnu.org/
Succeeded/gnu/store/nz3g1q747yqz3yakfm2hn9zl7kbj13ji-pianobar-2016.06.02.drv2020-01-02 23:34:01View build on https://bayfront.guix.gnu.org/