Comparing d4b7aae9… and 03858a79…

Required. The commit to use as the basis for the comparison.
Required. The commit to compare against the base commit.
Only include derivations for this system.
Only include derivations that are build for this system.
Filter by the changes to the builds:
Broken
There was a successful build against the base derivation, but no successful build for the target derivation, and there's at least one failed build.
Fixed
No successful build for the base derivation and at least one failed build, plus at least one successful build for the target derivation
Still working
At least one successful build for both the base and target derivations
Still broken
No successful builds and at least one failed builds for both the base and target derivations
Unknown
No base and target derivation to compare, or not enough builds to determine a change
Fields to return in the response.
List packages that are alphabetically after the given name.
The maximum number of results to return.
Return all results.
View JSON

Package derivation changes

NameVersionSystemTargetDerivations (with build statuses)
gdc-client1.6.0i586-gnu1/gnu/store/q1jgll12pwmg6yz2jvcjhl8r6fs6ac0m-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/myfbq0jrbm5b2sx5x9aj5psgkvnnlc8s-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
riscv64-linux/gnu/store/xhw43fdp0iqd4qp8988547vzxvyd2i9k-gdc-client-1.6.0.drv/gnu/store/sd6kig037kjy4p8zk7wfjhv66vy3fhmq-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
i686-linux1/gnu/store/0f00d6nqypjz87ibsqgmkp0hwpq41kcc-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/jbrl79dvk8i188mv41yjlyzibw8aw22b-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
powerpc64le-linux1/gnu/store/ikx8qw1vmw1lmas3hg96cb2231j63w20-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/zkb1j7lpzmda2raz2kf6vijpzkr35jz5-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
armhf-linux1/gnu/store/2hy6xq54y8vsd53xnb6zpk7p848z6c3w-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/xpfaipw5wdd285cv2rwhx41vihsnvyjj-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
powerpc-linux/gnu/store/595fh65q3rb1g67gcg19fz9nrfna989b-gdc-client-1.6.0.drv/gnu/store/zffjp1q9q5rikqalz2h7v2m2a9a8gr9m-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
x86_64-linux1/gnu/store/lclxwjpfafih3dc7915ws73ph4gjjj76-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/mjdayrj5p3d9sbx9wfwvyc7j9vgvxf6c-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
mips64el-linux/gnu/store/02x66aahvb1a2nls0pgva5nx04b1b8lv-gdc-client-1.6.0.drv/gnu/store/b578n3dmp62cpj9557jylw7nymj18d3c-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
aarch64-linux1/gnu/store/56hbgn30k350n3n3k72y0kyd223v2y0p-gdc-client-1.6.0.drv1/gnu/store/lyxfgpr86s6nhl6df7g7cs5s5k9wac5b-gdc-client-1.6.0.drv⇕ Compare
pwntools4.4.0i686-linux1/gnu/store/gdrfpmj4wf5izchjqp5p8s4vqj4zyffj-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/4c1anrqh6k1xim12p8s2v1kvnlsv0d7b-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
i586-gnu1/gnu/store/5v0czrgy2brsd1lmp62fg95l2drj14qx-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/51df91c6xfr8gah0fz4xvh45l356ryd1-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
powerpc64le-linux1/gnu/store/gk04nh724d16yhsbyxdfwq7a0d92c574-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/jnyhwd79qq1hw6dwdzky0mpapkw9zxs0-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
mips64el-linux/gnu/store/rsmp7i62mk9yw3qbwr874yidpczc54x0-pwntools-4.4.0.drv/gnu/store/8a0iw69z59m73q76y08h6754k2q84bi7-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
aarch64-linux1/gnu/store/gnmjnrrwapl5hlh2c8pbyz108n8m1ppk-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/8m9gkghp7ag75dlzmbw41smfdd3210x7-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
powerpc-linux/gnu/store/94xpz3z7lbymijn408ql586blg4cqapa-pwntools-4.4.0.drv/gnu/store/7mf8zngv08x8bkgvx5y5qlrxgq4qy072-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
x86_64-linux/gnu/store/7j56l4jg0h9gwagzm5ps2qx9mq8djapf-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/87857x6npccdcfckgipxfmzydm44n1n6-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
riscv64-linux/gnu/store/z6y4nk93yiy41p2097jb9ypi2nb1zhjm-pwntools-4.4.0.drv/gnu/store/pavcka4vlbawh5v3zb6w4ng2yj2drh0q-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
armhf-linux11/gnu/store/arcaqkcqvvfz1vba2s1ak2h2v3n9622p-pwntools-4.4.0.drv1/gnu/store/pdh2chzg8f6qwdx2nfc3c7siqmcpybdc-pwntools-4.4.0.drv⇕ Compare
python-coolbox0.3.8x86_64-linux1/gnu/store/idaxqj321qdbqvazr7iwv9gbrl6kjw70-python-coolbox-0.3.8.drv1/gnu/store/nh1b0b8vgmvsrzix940kbj7h6f64jidl-python-coolbox-0.3.8.drv⇕ Compare
i686-linux1/gnu/store/yg89zvq9iqq5mh1qacy0vqfnlsjkzyda-python-coolbox-0.3.8.drv1/gnu/store/lxi3mlv7msf81xnazlnqa5wr4afarg4p-python-coolbox-0.3.8.drv⇕ Compare
python-fbpca1.0aarch64-linux1/gnu/store/cysfvbvgqdvjx89dz013skc84z12089s-python-fbpca-1.0.drv
x86_64-linux1/gnu/store/yfr4j6f6n09xnjnj8a2i9zag28k22iyz-python-fbpca-1.0.drv
mips64el-linux/gnu/store/jzaqg4q0d0syw5jf1m0x9jvsidll9szh-python-fbpca-1.0.drv
riscv64-linux/gnu/store/3r0vbysmg1prm46i86ga6czb8l1a577d-python-fbpca-1.0.drv
powerpc-linux/gnu/store/kkyda73nc4gjzq355hc8x80qkpkspang-python-fbpca-1.0.drv
powerpc64le-linux1/gnu/store/3rlp5ngkcgcyf02nql3nhkq3dlfffq58-python-fbpca-1.0.drv
i686-linux1/gnu/store/9knca077qh9nsylmsdzr8aawc95mx1hq-python-fbpca-1.0.drv
armhf-linux1/gnu/store/58k37dwi2c6jz2w3wsg5h01nxyavcpzb-python-fbpca-1.0.drv
python-geosketch1.2i686-linux1/gnu/store/gjbmcxbr17qip9ql17jd8nzr95fa0rq6-python-geosketch-1.2.drv
armhf-linux1/gnu/store/l4f8lmghyr5y44krisfr95848ifj8kwp-python-geosketch-1.2.drv
powerpc64le-linux1/gnu/store/rb42ly3q2mdfkzmgq0j8w3r9hfx954rs-python-geosketch-1.2.drv
mips64el-linux/gnu/store/ig4ygyanl1l9n34gk00w6czg9ma48zh3-python-geosketch-1.2.drv
x86_64-linux1/gnu/store/7rcbrh8v8mwkwqwdq2ws9cpdqclnpvk9-python-geosketch-1.2.drv
aarch64-linux1/gnu/store/qz7mr3qlf1fdcaria83fj1n0s9sja89g-python-geosketch-1.2.drv
riscv64-linux/gnu/store/8z243rsy1maybp92nhq8wdsks53ba761-python-geosketch-1.2.drv
powerpc-linux/gnu/store/7b9hi3cjdx2r31l1439b3cm4vj1mq6nc-python-geosketch-1.2.drv
python-hicexplorer2.1.4mips64el-linux/gnu/store/hrh2j8ldsnd1l51bpd6v5higgpif65yx-python-hicexplorer-2.1.4.drv/gnu/store/xq3gvpka0z9r7iwhq3qn9qsavk4wvvpa-python-hicexplorer-2.1.4.drv⇕ Compare
i686-linux1/gnu/store/vv9nbl5d671y7yp2szqwgikmvfi3crlx-python-hicexplorer-2.1.4.drv1/gnu/store/frrhx5i8rmkad8jp00k8zwn8a8qdwdx4-python-hicexplorer-2.1.4.drv⇕ Compare
armhf-linux1/gnu/store/72i80hykqaspjykbzgw5j9bw4hn6nhn3-python-hicexplorer-2.1.4.drv1/gnu/store/wqx1di1ww7m5jmrhsyq4dyabg9xcrqjp-python-hicexplorer-2.1.4.drv⇕ Compare
aarch64-linux1/gnu/store/jr53nkq1gd3in15wxw68z759vvkwdbix-python-hicexplorer-2.1.4.drv1/gnu/store/5kcpszbi4l65ff8dswkv7prfnjj417c9-python-hicexplorer-2.1.4.drv⇕ Compare