Language

Package: vlang @ 0.2.4

Synopsis

Compiler for the V programming language

Description

V is a systems programming language. It provides memory safety and thread safety guarantees with minimal abstraction.

Home page
https://vlang.io/
Location
gnu/packages/vlang.scm (line: 36, column: 2)
License

Derivations

SystemTargetDerivationBuild status
x86_64-linux/gnu/store/qlhhavinxfhq5vd4qk88v6li1y8rscnv-vlang-0.2.4.drv
x86_64-linuxx86_64-w64-mingw32/gnu/store/ab2ycdi93hdf95iimdmp5yswmvsxaicx-vlang-0.2.4.drv
x86_64-linuxx86_64-linux-gnux32/gnu/store/aif8xwif642lflbqjm7ybz3d68ygybp1-vlang-0.2.4.drv
  x86_64-linuxriscv64-linux-gnu/gnu/store/c03vqrxvmv7c352r1igz9ybh6phag886-vlang-0.2.4.drv
  x86_64-linuxpowerpc-linux-gnu/gnu/store/90xswsawnfq0y1s4frj0z6ii41b494g7-vlang-0.2.4.drv
  x86_64-linuxpowerpc64-linux-gnu/gnu/store/i6f8ai243jlsjw1q15dsf95xqq7fk709-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxpowerpc64le-linux-gnu/gnu/store/wiz59qa97h34n3cvnnnrihx3bimnbk5c-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxmips64el-linux-gnu/gnu/store/d8cw3zi3kcav33bcfjy14apkkamwr21q-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxi686-w64-mingw32/gnu/store/l613mha05gbkh3llp357cmybkkicplfz-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxi586-pc-gnu/gnu/store/xxd7j3r66pj5kicrmvcwvqbcgl2vbszr-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxarm-linux-gnueabihf/gnu/store/j6wg8hm9c0c7v4f8sfx75wjsjzybvvr7-vlang-0.2.4.drv
   x86_64-linuxaarch64-linux-gnu/gnu/store/hg385lb89vigb8ynn4y3fwfj5mj9nvhd-vlang-0.2.4.drv
   riscv64-linux/gnu/store/6j4b08dn1g7ym8g8m0ndv0k5fszwh9j4-vlang-0.2.4.drv
   powerpc-linux/gnu/store/033r9rcq63irwpv6bi44mam9ylyvjk3f-vlang-0.2.4.drv
    powerpc64le-linux/gnu/store/vk1vwr20dzr826xypyi22szcfmzr0cpg-vlang-0.2.4.drv
    mips64el-linux/gnu/store/bbpsajvx3nlp5fhn77vh5nl92r48xj40-vlang-0.2.4.drv
     i686-linux/gnu/store/3m0q247vk1kx2lksi5y5i62za8yrmz34-vlang-0.2.4.drv
     i586-gnu/gnu/store/7hl7np5kd1kzm2z7van5v2s92k8x81bv-vlang-0.2.4.drv
     armhf-linux/gnu/store/sxfr99vb8ml3pgny3mrzjn4z6qzmlv6j-vlang-0.2.4.drv
     aarch64-linux/gnu/store/wa5bgx4mljrrkshgj3xm2nqpzbcg37ka-vlang-0.2.4.drv

     Lint warnings

     LinterMessageLocation
     input-labels

     Identify input labels that do not match package names

     label 'git' does not match package name 'git-minimal'
     input-labels

     Identify input labels that do not match package names

     label 'git' does not match package name 'git-minimal'