Language

Package: aha @ 0.5.1

Synopsis

Converts terminal escape sequences to HTML

Description

aha (Ansi Html Adapter) converts ANSI escape sequences of a Unix terminal to HTML code.

Home page
https://github.com/theZiz/aha
Location
gnu/packages/textutils.scm (line: 1318, column: 2)
Licenses

Derivations

SystemTargetDerivationBuild status
x86_64-linux/gnu/store/49yfpxawk6dvksl7rahvmnz56z5ijq81-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxx86_64-w64-mingw32/gnu/store/ximgr0bbb67fpxmbqjv4f7gxmf5g8kjk-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxriscv64-linux-gnu/gnu/store/95inqag304df2sy365qr9a0aizjxk7sb-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxpowerpc-linux-gnu/gnu/store/xfd5p7mhg510r5qvkdfxrd6xqhvkgnly-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxpowerpc64le-linux-gnu/gnu/store/kkk4kagpmmifdnin0ar59bsd5xxk37k5-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxmips64el-linux-gnu/gnu/store/vxdv3aj4pqqi81sb3lj8v8df7jbnphaa-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxi686-w64-mingw32/gnu/store/zqns7xsq43cxlin2k9gv5iqwgwxlwhmb-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxi586-pc-gnu/gnu/store/l4nppgghi3vq29c3scn5zwv99i3y49vv-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxarm-linux-gnueabihf/gnu/store/dxjr95hrfysdvsqm1i525mfic106ml0m-aha-0.5.1.drv
x86_64-linuxaarch64-linux-gnu/gnu/store/9f5d6nppjdqwhayr9arl9a3cgdy3na9d-aha-0.5.1.drv
riscv64-linux/gnu/store/97i3ij6rjc58yjbwq3lh0kwkbmf2pp7k-aha-0.5.1.drv
  powerpc-linux/gnu/store/c55k9mm1nibhpn6mc0nccn7aga98vhzx-aha-0.5.1.drv
   powerpc64le-linux/gnu/store/fx80cgan04g893y31r1mwy54q5592fjz-aha-0.5.1.drv
   mips64el-linux/gnu/store/h3m9crp1ny46m1qrgrr2yj3g39gg7awl-aha-0.5.1.drv
    i686-linux/gnu/store/h1a5cdd1c0qm4gf2nhyc1d2222870x4l-aha-0.5.1.drv
    i586-gnu/gnu/store/hda2bgwh3nm10d1ggccyzv1hp8i8zcsf-aha-0.5.1.drv
    armhf-linux/gnu/store/j29af9vzfg9zfidpj3awwx1k63zarkba-aha-0.5.1.drv
    aarch64-linux/gnu/store/6aqm93bmhfl2mln06k66avkkwlm3d1y1-aha-0.5.1.drv

    Lint warnings

    LinterMessageLocation
    No lint warnings